مدیریت پروژه ها

مدیریت پروژه و خدمات فنی
در راستای اجرای اصولی و منطبق بر استانداردها و همچنین کنترل هزینه ها و منابع مالی و انسانی در یک پروژه داشتن فرآیند و تسلط بر امور بسیار حائز اهمیت می باشد مدیر پروژه :
فعالیت اصلي مدیر پروژه عبارتند از ايجاد هماهنگي لازم در اجراي فعالیت ها براي كاربرد مناسب منابع و امكانات جهت دستیابي به هدف نهایي پروژه. که در این مقطع ايجاد هماهنگي ما بين ورودي ها و محدودیتهاي موجود از قبیل منابع انساني ، منابع مالي و محدودیت هاي زماني و... بسیار حائز اهمیت مي باشد. دوره هاي زماني یك پروژه :
تقسیم بندي زماني یك پروژه عموماً بستگي به نوع و طبیعت پروژه هایي كه برنامه ریزي مي شود دارد. به طور عام در یك پروژه ، چهار مرحله یا فاز مختلف قابل تعریف مي باشد :
١- فاز نظري
٢- فاز طراحي (فاز برنامه ریزي)
٣- فاز اجرا ء
۴- فاز پایاني ( نهایي)
١- فاز نظري : در این بخش كه به عنوان نقطه ي آغازي یك پروژه قلمداد مي گردد، شامل خواسته یا هدف یك مجموعه یا سازمان مي باشد. ممكن است پروژه در غالب یك نظریه به یك مجموعه ي سرمایه گذاري نیز ارائه گردد. به طور كلي این نظرات قبل از برنامه ریزي جهت اجراء مي بایست از نظر امكان پذیري و اقتصادي بودن در نظر داشته باشید (FS)(Feasibility Study). مورد مطالعه قرار گيرد فعالیت هاي اولیه طراحي در غالب جزئیات اجرائي پروژه قلمداد نمي گردد.
٢- فاز طراحي (برنامه ریزي)
در این مرحله امور مربوط به پروژه از نظر سازمان و تشكیلات با مرحله اول تشابه زیادي دارد ولكن در این فاز به جزئیات پروژه و زیر فعالیت ها توجه خاصي مي گردد. به این شكل كه اطلاعات ما بين بخش هاي مختلف در حال رفت و آمد بوده و سعي مي شود بر حسب گردش اطلاعات و نظرات اخذ گردیده ، پروژه در غالب جامع تري برنامه ریزي گردد. مراحل لازم جهت اجراي یك پروژه معمولا شامل موارد زیر مي با شد :
• بررسي گزارشات فاز یك
• تهیه نقشه هاي اولیه
o طراحی نقشه های اجرایی منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی
o نظارت بر تولید و ساخت و انجام تست های فنی مورد نیاز
o محاسبات و مدل سازی های رایانه ای
• دریافت تاییدیه كارفرما
• تهیه نقشه هاي Detail
• انجام برنامه هاي لازم
• انجام سیاست هاي لازم در برگزاري پیمان
• اخذ تاییدیه كارفرما
• برنامه ریزي پروژه
• برگزاري مناقصه ( انتخاب پیمانکاران)
• تهیه نقشه هاي اجرایي
٣- فاز اجرائي :
پي از انجام فاز دوم پروژه تقریباً تمام فعالیت هایي كه در عمل مي بایست صورت پذیرد و مشخص شده و دیگر نیاز به تكرار آن ها نمي باشد، تمامي دستورالعمل هاي تعیين شده در این مرحله تایید و هدف عیين و انطباق پیشرفت (Execution Plan) هاي حاصل شده نسبت به برنامه تعریف شده ، تعیين و دستیابي به كیفیت از پیش تعیين شده و... مي باشد . در این فاز طبعاً سازمان پروژه انبساط بیشتري یافته و از نيروهاي اجرائي بیشتري بهره مند مي گردد و با توجه به ساخت و بازخور از پیش تعیين شده ، مدیریت اجرائي پروژه نیز اصلاح و یا به سازي فعالیت ها اقدام مي نماید. ۴- فاز پایاني :
در این مرحله كه به عنوان یك زیر پروژه نیز مي تواند اطلاق شود تمامي فعالیت ها طوري برنامه ریزي مي گردد كه بتوان پروژه را تحویل كارفرما نمود. بدیهي است كه این مطلب تماماً به فعالیت هاي صورت گرفته در مرحله اجرائي بستگي دارد.
ما با ارائه راهکارهای عملی و کنترل هزینه ها بصورت بهینه به شما در امر سرمایه گذاریتان کمک خواهیم کرد